دوره خبرنگاری پیشرفته

فصل اول خبرنگاری پیشرفته خبر نویسی در دنیای امروز ویدئو تغییر در سبک های خبر نویسی ویدئو خصوصی این بخش…

4
رایگان!

دوره خبرنگاری مقدماتی

فصل اول باشگاه باران | شامل چهل و شش قسمت مقدمه ویدئو پیش نمایش مصاحبه چهره به چهره ویدئو خصوصی…

2
رایگان!