دکتر صالح اصغری

  • مسئول مرکز سواد فضای مجازی در سازمان سراج
  • مدیریت اولین کلینیک سلامت ذهن فضای مجازی کشور
  • از مدرسین به نام و توانمند حوزه سواد فضای مجازی
دوره های مرتبت با استاد
77
ریال200.000