مدرس :

سواد رسانه

جنگ شناختی

استراتژی رسانه ای

سیاست گذاری فضای مجازی